ارمغان زندگی بیمه دانا (( بیمه عمروپس انداز ))

 

مزایای بیمه جامع ارمغان زندگی بیمه دانا

 

از 5 تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

 

مدت قرار داد از5 تا 20 سال قابل تنظیم  می باشد.

 

جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال و سن 20 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

 

برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

 

حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ،یکجا و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

 

حداقل حق بیمه ماهانه دویست هزارریال و حداقل سرمایه  --------------- ریال می باشد .

 

شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

 

شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهرمند شوید.

 

حداکثر پوشش حادثه یک میلیارد ریال می باشد.

 

پوشش تکمیلی حادثه از 5 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

 

شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

 

از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

 

پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از --- تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

 

شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

 

سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر یکصد میلیون ریال می باشد.                                                 

 

                                                                                              سود قطعی سالیانه اعلام نمی گردد

 

سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، با ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد .

 

در طول مدت قرارداد برای هر بیماری یکبار تا سقف سرمایه می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

 

پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

 

حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از محل حق بیمه سالانه برداشت می شود .  

 

شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع ارمغان زندگی خود وام دریافت نمایید .

 

برداشت از اندوخته دارد.

 

شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه جامع ارمغان زندگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

 

سود تضمین شده سالیانه بیمه جامع ارمغان زندگی 15 درصد به مدت 10 سال می باشد

 

 

http://www.bimehomr.org/omr-dana-fa.html

تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به صاحب امتیاز کارگزاری موحدی میباشد